ماتریس آیزنهاور

ماتریس آیزنهاور

این آموزش برای استفاده مشتریان دفتر توسعه‌فردی / برنامه‌ریزی یکماهه نوشته شده است و شما به احتمال خیلی زیاد مشتری این دفتر بوده‌اید. به شما تبریک می‌گویم که تصمیم گرفته‌اید زندگیتان را تغییر دهید. این نمودار برای اولویت‌بندی کارهای شما طراحی شده است. اسم ریس‌جمهور...
نمودار رصد مالی

نمودار رصد مالی

این آموزش برای استفاده مشتریان دفتر توسعه فردی / برنامه ریزی یکماهه نوشته شده است و شما به احتمال خیلی زیاد مشتری این دفتر بوده اید. به شما تبریک میگویم که تصمیم گرفته اید زندگیتان را تغییر دهید. این نمودار برای رصد مالی شما طراحی شده است. این صفحه که در دفتر رو به...