6 ترس اولیه

6 ترس اولیه

ترس چیزیه که بعد به دنیا اومدنمون مارو باهاش محدود میکنن؛ حسی القایی که محکومیم باهاش بزرگ بشیم، اگر خردسالی که از روی کنجکاوی از کمپ در رفته باشد را حین نوازش حیوان خطرناکی چون مار و عقرب و … پیدا کنیم، لبخندی زیبا روی لبانش خواهیم یافت ولی این لبخند گذراست و...